top of page

Algemene verkoopvoorwaarden van Xylo Impact

Conditions générales de ventes

Xylo Impact SRL wordt de "Verkoper" genoemd en naar de klant de "koper".

1. IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF
1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop van goederen aangeboden door de firma Xylo Impact sprl, beschikbaar via de link: www.acaciabois.com en met maatschappelijke zetel te Strada Venetia 7/21, 307160, Dumbravita, Roemenië en btw-nummers. RO33531190 en BE0659925246 (hierna "de Verkoper").
1.2. U kunt contact opnemen met de Verkoper door een e-mail te sturen naar: info@acaciabois.com
1.3. De Verkoper produceert en verkoopt robinia (Robinia pseudoacacia) palen zowel aan professionals als aan individuen voor niet-professionele doeleinden (hierna "niet-professionele Kopers" genoemd).

2. DOELSTELLING
2.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat hij onze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd en dat deze prevaleren boven alle andere algemene voorwaarden, inclusief, indien van toepassing, die van hemzelf.
2.2. Elke afwijking van onze Algemene Verkoopvoorwaarden kan alleen plaatsvinden met onze voorafgaande schriftelijke overeenkomst door middel van specifieke voorwaarden.
2.3. Het feit dat de Koper de ene of de andere clausule van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet implementeert, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van zijn kant om hiervan te profiteren.
2.4. De nietigheid, afwijking of niet-afdwingbaarheid van een of meer clausules van onze algemene verkoopvoorwaarden, in het bijzonder door dwingende wettelijke bepalingen of in toepassing van 2.2., Laat de toepassing van de andere clausules in onze algemene voorwaarden onverlet en verkoopvoorwaarden. De partijen komen overeen om de betwiste clausule(s) te vervangen door een of meer andere die dezelfde functie(s) vervullen.

3. OFFERTE EN AANVAARDING
3.1. Onze offertes zijn slechts bindend voor de duur van 15 dagen vanaf de datum van uitgifte, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten op voorraad.
3.2. De aanvaarding van de offerte door de Koper kan mondeling of schriftelijk zijn. Het is niet nodig om de ondergetekende offerte mee te delen. Bovendien kan elke uiting van de aanvaarding door de Koper, zelfs op basis van een stilte, deze bindend maken.
3.3. De aanvaarding van de offerte is bindend voor zowel het bedrijf of de vereniging die het vertegenwoordigt als de ondertekenaar zelf, die beide ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle contractuele verplichtingen jegens de Verkoper.
3.4. Al onze catalogi, brochures, prijslijsten en verschillende informatie die aan de Koper wordt verstrekt, vormen geen offertes en worden zonder enige verplichting van onze kant gecommuniceerd.

4. BETALING
4.1. Alle prijzen vermeld in onze offertes zijn prijzen exclusief BTW. Ze bevatten geen enkele belasting of heffing van welke aard dan ook, inclusief invoerrechten, kosten van verpakking, laden en lossen, transport of verzekering, anders dan die uitdrukkelijk schriftelijk zijn aangegeven.
4.2. De prijzen zijn vermeld en betaalbaar in euro, elke prijswijziging wordt doorgerekend aan de Koper.
4.3. Een aanbetaling tot 100% van de waarde van de offerte is verschuldigd binnen 8 dagen na acceptatie van de offerte. We behouden ons het recht voor om elk contract ipso jure en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren in geval van niet-betaling van de aanbetaling, onverminderd eventuele schade geleden door de Verkoper. In geval van annulering door de Koper, zal de Verkoper de ontvangen aanbetaling niet terugbetalen.
4.4. Alle betalingen zijn verschuldigd en betaalbaar via overschrijving binnen 8 dagen na de uitgiftedatum van de factuur.
4.5. Leveringen van producten zonder betaling vormen geen stilzwijgende aanvaarding van een afstand van betaling.
4.6. Bij niet tijdige betaling geldt de vertragingsrente tegen het contractuele tarief van 12% automatisch en zonder vooraankondiging sinds de vervaldag. Daarnaast wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 20% met een minimum van 150 euro als boetebeding. Dit laat eventuele gemaakte juridische kosten en de procedurele vergoeding onverlet.
4.7. Bij niet-betaling van een van de facturen op de vervaldag zijn alle vorderingen, ook de nog niet vervallen vorderingen, opeisbaar.
4.8. Bij niet tijdige betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om al zijn verplichtingen zonder waarschuwing op te schorten en zonder dat de Koper enige schade kan vorderen.
4.9. Onze agenten, vertegenwoordigers of werknemers hebben niet het recht om bedragen te innen om facturen te betalen. We erkennen de geldigheid van een betaling alleen als deze is gedaan via een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat op de offerte of factuur staat vermeld.

 

5. ANNULERING
5.1. In geval van annulering door de Koper om welke reden dan ook, blijft deze aansprakelijk voor een vergoeding van 30% of 100% van de facturatie, afhankelijk van het feit of de annulering plaatsvindt vóór de verzending van de producten of daarna - zonder deze compensatie minder zijn dan de vergoeding van alle kosten van de Verkoper (tolken, onderaannemers, enz.).

6. TRANSPORT EN LEVERING
6.1. Bij gebreke van andersluidende bepaling wordt de levering geacht te geschieden op het adres vermeld op de offerte of factuur. Als het afleveradres niet correct is meegedeeld door de Koper, draagt ​​deze laatste de extra transportkosten.
6.2. Onze levertijden zijn louter informatief. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot het toekennen van enige schadevergoeding of compensatie of kan een reden zijn voor de Koper om de goederen te weigeren.
6.3. In het geval van een abnormale vertraging die aan ons kan worden toegeschreven, doet de Koper afstand van alle andere rechten dan die van het opgeven van zijn bestelling één maand na formele kennisgeving per e-mail, zonder follow-up van onze kant, zonder schade, wat dan ook.
6.4. Het transport wordt verzorgd door onafhankelijke dienstverleners, die op geen enkele manier met de Koper zijn verbonden. Daarom zijn deze providers verantwoordelijk als producten tijdens transport ontbreken, beschadigd of uitgepakt zijn. Als dit het geval is, is het de verantwoordelijkheid van de Koper om dit op het CMR-transportdocument te vermelden voordat het wordt ondertekend.
6.5. De risico's gaan over op de Koper bij levering van de producten. De producten worden geacht te zijn geleverd wanneer ze naar het afleveradres zijn vervoerd.
6.6. Het lossen van producten van de vrachtwagen dient te geschieden door Koper en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
6.7. In het geval van gedeeltelijke uitvoering wegens afwezigheid of onvoldoende voorraad, is de duplicatie van de verzendkosten de verantwoordelijkheid van de Koper, tenzij hij uitdrukkelijk aangeeft dat de bestelling ondeelbaar is. Deze specificatie moet uiterlijk voor de eerste verzending worden gemaakt.

7. OVERDRACHT EN VERVANGING
7.1. De Verkoper kan elke andere rechtspersoon die hij geschikt acht om de overeenkomst uit te voeren, vervangen in het kader van de nakoming van zijn verplichtingen. De Verkoper is vanaf nu bevoegd om de vorderingen uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen.

8. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER
8.1. In toepassing van 6.4. en 16.1., de Koper moet de geleverde producten en hun integriteit controleren, om eventuele opmerkingen over de CMR te vermelden alvorens deze te ondertekenen.
8.2. In toepassing van 6.6. is de Koper verantwoordelijk voor het lossen van de producten bij levering. Hij is verantwoordelijk voor elk ongeval of directe of indirecte schade die zou kunnen optreden tijdens het lossen van producten.

9. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERKOPER
9.1. Onverminderd de oorzaken van vrijstelling en beperking van artikel 7.1, wijst de Verkoper elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit verborgen gebreken die het gebruik van de producten kunnen beïnvloeden.
9.2. De Verkoper is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in het geval van een verplichting die geheel of gedeeltelijk niet is nagekomen of is vertraagd als gevolg van een geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of een andere gebeurtenis buiten zijn macht, veroorzaakt door de Koper of door derde. Met name worden als overmacht beschouwd: arbeidsconflicten, te late levering van de leverancier, tekorten aan materieel of transportmiddelen, oorlogen, rellen, branden, natuurrampen, slecht weer, pandemieën, terrorisme, ernstige verkeersongevallen tijdens het transport/ reis naar de plaats van levering, ernstige ziekte of onverwacht overlijden van de Verkoper/ medewerker, indien deze de uitvoering van de overeenkomst vertragen of onmogelijk maken. De Verkoper wordt verondersteld zich in een van deze uitzonderingsgevallen te bevinden; hij zal de onvoorspelbaarheid, de onweerstaanbaarheid van het evenement of de onmogelijkheid van uitvoering van het contract niet hoeven vast te stellen. Wij behouden ons het recht voor om de uitvoeringstermijn van de overeenkomst te verlengen met een periode gelijk aan die gedurende welke de overmacht situatie of de handeling van de prins heeft geduurd. Evenzo behouden we ons het recht voor om, als deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de opgegeven voorwaarden in gevaar kunnen brengen, het contract te beëindigen zonder verplichting of aansprakelijkheid van onze kant.
9.3. Verkoper zal Koper onverwijld op de hoogte stellen van het optreden van overmacht.
9.4. Tenzij dwingende wettelijke bepalingen, is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige vergoeding of schade als gevolg van overmacht, ongeacht de aard van de schade, direct of indirect, voorzienbaar of onvoorspelbaar, inclusief bedrijfsschade en schade aan personen, zowel met betrekking tot de Koper en met betrekking tot derden.
9.5. Behalve voor fraude of grove nalatigheid, is elke algemene aansprakelijkheid contractueel beperkt tot het bedrag van de facturering aan de Koper, met een maximum van 10.000 euro, niet verwijderbaar en niet herbeoordeelbaar in de tijd.

10. BEZIT EIGENDOM
10.1. De Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle geleverde producten totdat de Koper zijn verplichtingen jegens hem volledig is nagekomen, tot volledige betaling van enige schuld van de Koper, inclusief eerdere of latere vorderingen, rente en kosten. Elke betalingsachterstand die aan de Koper wordt verleend, kan geen verklaring van afstand van deze clausule vormen. Wanneer opeenvolgende leveringen plaatsvinden op de lopende rekening, blijft de eigendomsvoorbehoud geldig tot de sluiting van het account van de Koper.
10.2. Bovenstaande bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht aan de Koper van de risico's van de producten, evenals de overdracht van de verantwoordelijkheid voor enige directe of indirecte schade die door deze producten zou kunnen worden veroorzaakt.
10.3. Het is de Koper verboden de producten te verkopen of te transformeren totdat de volledige betaling is voldaan.
10.4. Goederen en goederen kunnen niet worden verpand of gebruikt als onderpand voor de claim van een derde partij.

11. CONFORMITEIT
11.1. De geleverde producten worden geacht te voldoen aan de behoeften en het gebruik dat Koper daarvan wil maken, behoudens dat laatste om te bewijzen dat deze niet beantwoorden aan de schriftelijke omschrijving in de offerte.

11.2. Tenzij expliciet vermeld in de offerte, wordt het getolereerd, geaccepteerd en geacht te voldoen dat bepaalde geleverde producten (i) afmetingen kunnen hebben die tot 10% verschillen, (ii) enigszins gebogen kunnen zijn, (iii) een onvolkomen ontschorsing kunnen hebben (iv) het buitenste deel (spinthout) kan rot zijn zolang het binnenste deel (kernhout) gezond is (v) hun slijpuiteinden kunnen aan de dunne kant worden gemaakt en niet aan de dikke kant.

11.3. In toepassing van 6.4. de producten worden vervoerd door een derde partij, eventuele afwijkingen worden door de Koper vermeld op het transportdocument. Bij gebreke van een dergelijke vermelding worden de gebreken vermoedelijk door de Koper veroorzaakt.

12. GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN
12.1. Onverminderd de oorzaken van vrijstelling en beperking voorzien in artikel 7.1., Geniet de Koper een commerciële garantie op de verkochte producten; de garantieperiode zal echter niet meer bedragen dan een periode van 2 jaar vanaf de leveringsdatum.
12.2. Zoals schijnbare defecten, is elke garantie of defect dat niet inherent is aan de producten zelf en de gevolgen daarvan uitgesloten van de garantie. In het bijzonder zijn storingen of schade die direct of indirect voortvloeien uit transport van producten door de overdracht van risico uitgesloten; elke nalatigheid of manipulatie, gebruik niet in overeenstemming met de technische specificaties, foutief of onhandig gebruik; elke toevoeging, gebruik van aanvullingen of accessoires die niet voldoen aan de technische specificaties of, zelfs als ze wel voldoen, waarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper niet is verkregen; brand, waterschade, ongeval of gebrek aan airconditioning, onweer, gevolgen van de storm of meteorologische ongevallen; elke schadelijke handeling of fout begaan door welke persoon dan ook, inclusief de Koper of zijn agenten en elk defect, zelfs tijdelijk, van de fysieke omgeving.
12.3. Deze garantie is beperkt tot de gratis vervanging, gratis reparatie of terugbetaling, naar onze keuze, van het defecte product.
12.4. De verzendkosten blijven de verantwoordelijkheid van de Koper, zelfs wanneer het defect onder de garantie valt.
12.5. De garantie is persoonlijk voor de Koper. Bijgevolg kan eenieder aan wie de Koper het eigendom of bezit van de verkochte apparatuur overdraagt, geen gebruik maken van de door de Verkoper verstrekte garantie.

13. HERROEPINGSRECHT (ALLEEN VOOR NIET-PROFESSIONELE KOPERS)
13.1. Voor alle aankopen hebben alleen niet-professionele Kopers een periode van 14 kalenderdagen vanaf levering of sluiting van het contract om het contract te herroepen. Gedurende deze tijd kunnen niet-professionele Kopers hun bestelling zonder boete en zonder opgaaf van redenen retourneren (retourkosten zijn hun verantwoordelijkheid). Binnen 14 dagen na het retourneren van de bestelling of het beëindigen van het contract, zal de Verkoper u de volledige aankoopprijs terugbetalen, met hetzelfde betaalmiddel dat wordt gebruikt door de niet-professionele Koper voor de eerste transactie.
13.2. De retourkosten zijn dan ook de verantwoordelijkheid van de niet professionele Koper. Op verzoek van de niet-professionele Koper zal de Verkoper de exacte kosten voor het retourneren aangeven of een eerlijke schatting geven als het onmogelijk is om de exacte kosten te voorspellen.
13.3. De Verkoper kan de terugbetaling uitstellen totdat de producten zijn teruggevonden, of totdat de consument het bewijs van verzending van de producten heeft geleverd, waarbij de gekozen datum de eerste van deze feiten is.
13.4. Tijdens de herroepingstermijn adviseert de Verkoper om zorgvuldig met de goederen en de verpakking om te gaan en het product niet uit te pakken of te gebruiken, behalve voor zover nodig om te kunnen beoordelen of de niet-professionele Koper het eigendom wil behouden of niet. Als de niet-professionele Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, vraagt ​​de Verkoper hem de goederen vergezeld van alle geleverde accessoires en - voor zover mogelijk - in originele staat en verpakking terug te sturen,
13.5. De niet-professionele Koper kan zijn producten retourneren via een internationale transportdienst.

4. SCHENDING VAN HET CONTRACT
14.1. De overeenkomst kan worden beëindigd of beëindigd, indien nodig op schuld van de Koper, van rechtswege, zonder kennisgeving en onverminderd eventuele schade, als de Koper zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt, met name door faillissement, liquidatie, overdracht of dood; als de rechtspersoonlijkheid wordt gewijzigd, met name door fusie, splitsing; indien de nakoming van zijn verplichtingen door de Koper in het gedrang komt, met name in geval van inbeslagneming, onder curatele worden gesteld aan de Koper.
14.2. Het besluit of de beëindiging vindt ook automatisch plaats door toedoen van de Koper indien hij na 8 dagen na ingebrekestelling nog steeds zijn verplichtingen niet nakomt.
14.3. In geval van contractbreuk herneemt de Verkoper onmiddellijk en automatisch opnieuw de producten waarvan hij de eigenaar is. Koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe de producten op de vrachtwagen te laden.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1. De Koper (wie het ook is) erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verstrekte informatie, communicatie of andere verklaringen met betrekking tot de Producten, logo's en/ of de Website uitsluitend toebehoren aan de Verkoper, zijn onderaannemers of andere cessionarissen.
15.2. Het is Koper niet toegestaan ​​gebruik te maken van en/ of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

16. VORDERINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED
16.1. Alle klachten moeten worden ingediend op het CMR-transportdocument. Door dit te ondertekenen bevestigt de Koper dat hij de integriteit van de geleverde producten heeft geverifieerd. Elke volgende klacht over de integriteit van de geleverde producten wordt niet aanvaard. Elke andere klacht, inclusief elke klacht met betrekking tot niet-naleving, moet ons binnen 5 werkdagen na levering van de producten per e-mail bereiken. Klachten of geschillen over het bedrag van de factuur vallen onder dezelfde regeling. Anders wordt deze factuur door de ontvanger ongetwijfeld als geaccepteerd beschouwd. Om een ​​mogelijke creditnota aan de klant te kunnen verstrekken, moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan: (I) het verzenden van foto's van niet-conforme producten, (II) vermelding van het nummer en de datum van de factuur en (III) de schriftelijke overeenkomst van de Verkoper na beoordeling.
16.2. Al onze contracten worden in het Frans gesloten en zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
16.3. Elk geschil met betrekking tot onze contracten valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel. We behouden ons echter het recht voor om de Koper toe te wijzen op basis van een andere aanknopingspunt voorzien door het Belgisch gerechtelijk wetboek of de internationale verdragen.
16.4. (Alleen voor niet-professionele Kopers) Als onderdeel van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen is de door de federale regering opgerichte dienst voor consumentenbemiddeling bevoegd om elk verzoek om buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te ontvangen. Deze dienst verwerkt het verzoek zelf of draagt ​​het over aan de gekwalificeerde entiteit. U kunt contact opnemen met de dienst voor consumentenbemiddeling via de volgende link: https://consumentenombudsdienst.be/nl

bottom of page