Termenii și condițiile generale de vânzare ale Xylo Impact

 

Xylo Impact SRL este denumită „Vânzător” și clientului ca „Cumpărător”.

1. IDENTIFICAREA COMPANIEI
1.1. Acești termeni și condiții generale reglementează vânzarea de bunuri oferite spre vânzare de către compania Xylo Impact sprl disponibile pe link-ul: www.acaciabois.com și cu sediul social situat la Strada Venetia 7/21, 307160, Dumbravita, România și numere de TVA RO33531190 și BE0659925246 (în continuare "Vânzătorul").
1.2. Puteți contacta Vânzătorul trimițând un e-mail la: info@acaciabois.com
1.3. Vânzătorul produce și vinde atât profesioniștilor, cât și persoanelor fizice care cumpără salcâm (Robinia pseudoacacia) mize și stâlpi în scopuri neprofesionale (în continuare „cumpărători neprofesionali”).

2. OBIECTIVITATE
2.1. Cumpărătorul recunoaște în mod expres că a citit și acceptat Termenii și condițiile noastre generale de vânzare și primăvitatea acestora în orice alte condiții generale, inclusiv, dacă este cazul, ale sale proprii.
2.2. Orice abatere de la Termenii și condițiile noastre generale de vânzare nu poate avea loc decât cu acordul nostru scris anterior prin intermediul unor condiții specifice.
2.3. Faptul că Cumpărătorul nu pune în aplicare una sau alta clauză a acestor Termeni și condiții generale de vânzare nu poate fi interpretat ca o renunțare din partea sa pentru a profita de aceasta.
2.4. Nulitatea, derogarea sau neexecutarea uneia sau mai multor clauze din Termenii și condițiile noastre generale de vânzare, în special prin efectul dispozițiilor legale imperative sau în aplicarea punctului 2.2, nu aduce atingere aplicării celorlalte clauze prezente în Termenii generali. și Condițiile de vânzare. Părțile convin să înlocuiască clauzele (litigiile) în litigiu cu una sau mai multe altele care îndeplinesc aceeași funcție.

3. Cotație și acceptare
3.1. Ofertele noastre sunt obligatorii numai pe durata a 15 zile de la data emiterii lor, sub rezerva disponibilității produselor în stoc.
3.2. Acceptarea ofertei de către Cumpărător poate fi orală sau scrisă. Nu este necesară comunicarea estimării contrasemnate. În plus, orice manifestare a acceptării Cumpărătorului chiar pe baza unei tăceri detaliate sau a aparițiilor poate lega acesta din urmă.
3.3. Acceptarea cotației se leagă atât de compania sau asociația pe care o reprezintă, cât și de semnatarul personal, ambele fiind și Cumpărătorul răspunzând în mod solidar pentru toate obligațiile contractuale față de Vânzător.
3.4. Toate cataloagele, broșurile, listele de prețuri și diverse informații furnizate Cumpărătorului nu constituie oferte și sunt comunicate fără niciun angajament din partea noastră.

4. PLATĂ
4.1. Toate prețurile indicate în ofertele noastre sunt prețuri fără TVA. Acestea nu includ nicio taxă sau taxe de orice fel, inclusiv taxe de import, costuri de ambalare, încărcare și descărcare, transport sau asigurare, altele decât cele indicate în scris.
4.2. Prețurile sunt menționate și plătibile în euro, orice modificare a prețului fiind transmisă Cumpărătorului.
4.3. Un depozit de până la 100% din valoarea ofertei este datorat în termen de 8 zile de la acceptarea ofertei. Ne rezervăm dreptul de a anula orice contract, ipso jure și fără notificare, în cazul neplătirii depozitului, fără a aduce atingere niciunei daune suferite de Vânzător. În cazul anulării de către Cumpărător, Vânzătorul nu va restitui depozitul primit.
4.4. Toate plățile sunt datorate și plătite prin transfer bancar în termen de 8 zile de la data emiterii facturii.
4.5. Livrările produselor fără plată nu constituie acceptarea tacită a unei renunțări la plată.
4.6. În cazul întârzierii, dobânzile de întârziere la rata contractuală de 12% se aplică automat și fără notificare prealabilă de la data scadenței. În plus, valoarea facturii va fi majorată cu 20%, cu minimum 150 de euro ca o clauză de penalizare. Aceasta nu aduce atingere costurilor legale suportate și compensațiilor procedurale.

4.7. Neplata uneia dintre facturi până la data scadenței face ca toate creanțele să fie scadente, chiar și cele neplătite încă.
4.8. În cazul întârzierii plății, Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda toate obligațiile sale fără avertisment și fără ca Cumpărătorul să poată solicita daune.
4.9. Agenții, reprezentanții sau angajații noștri nu au dreptul să colecteze sume pentru decontarea facturilor. Recunoaștem valabilitatea unei plăți numai dacă este efectuată prin transfer bancar la numărul de cont menționat în ofertă sau factură.

5. ANULARE
5.1. În cazul anulării de către Cumpărător pentru orice motiv, acesta din urmă rămâne răspunzător pentru o compensație de 30% sau 100% din facturare, în funcție de anularea, respectiv, înainte de expedierea produselor sau după aceasta, fără această compensare. fiind mai mică decât rambursarea tuturor cheltuielilor Vânzătorului (interpreți, subcontractanți etc.).

6. TRANSPORT ȘI LIVRARE
6.1. În absența unei dispoziții specifice contrare, livrarea este considerată a avea loc la adresa de pe ofertă sau factură. Dacă adresa de livrare nu a fost comunicată corect de către Cumpărător, acesta din urmă va suporta costurile suplimentare de transport.
6.2. Timpurile noastre de livrare sunt furnizate numai pentru informații. Întârzierea la livrare nu poate conduce în niciun caz la acordarea de daune sau compensații sau să constituie un motiv pentru care Cumpărătorul va refuza mărfurile.
6.3. În cazul unei întârzieri anormale care ni se atribuie, Cumpărătorul renunță la toate drepturile, altele decât cele de a renunța la comanda la o lună după notificarea formală prin e-mail rămas fără urmărire din partea noastră, fără daune, oricare ar fi acestea.
6.4. Transportul este efectuat de furnizori independenți de servicii, care nu sunt în niciun fel legați de Cumpărător. Prin urmare, acești furnizori sunt responsabili dacă produsele lipsesc, deteriorate sau neambalate în timpul transportului. Dacă acesta este cazul, este responsabilitatea Cumpărătorului să îl menționeze în documentul de transport CMR înainte de semnarea acestuia.
6.5. Riscurile sunt transferate Cumpărătorului la livrarea produselor. Se consideră că produsele au fost livrate când au fost transportate la adresa de livrare.
6.6. Descărcarea produselor din camion trebuie efectuată de către Cumpărător și sub întreaga sa responsabilitate.
6.7. În cazul executării parțiale pentru absența sau insuficiența stocului, duplicarea cheltuielilor de transport este în sarcina Cumpărătorului, cu excepția cazului în care acesta specifică în mod expres că comanda este indivizibilă. Această specificație trebuie făcută cel târziu înainte de prima expediere.

7. ASEMNARE ȘI SUBSTITUȚIE
7.1. Vânzătorul poate înlocui orice altă persoană juridică pe care o consideră aptă pentru executarea contractului în îndeplinirea obligațiilor sale. Vânzătorul este autorizat, de acum, să atribuie revendicările care decurg din acest contract unui terț.


8. RESPONSABILITATEA CUMPĂRĂTORULUI
8.1. În aplicarea 6.4. și 16.1., Cumpărătorul trebuie să verifice produsele livrate acestuia și integritatea acestora, pentru a menționa orice observație posibilă pe CMR înainte de a o semna.
8.2. În aplicarea 6.6., Cumpărătorul este responsabil pentru descărcarea produselor la livrare. El este responsabil pentru orice accident sau daune directe sau indirecte care ar putea apărea în timpul descărcării produselor.

9. RESPONSABILITATEA VANZATORULUI
9.1. Fără a aduce atingere cauzelor de scutire și limitare a articolului 7.1, Vânzătorul își declină orice responsabilitate rezultând din defecte ascunse care pot afecta utilizarea produselor.
9.2. Vânzătorul este scutit de orice răspundere în cazul unei obligații neîndeplinite, parțial sau parțial, sau întârziate ca urmare a unui caz de forță majoră, a unui eveniment fortuit sau a oricărui alt eveniment din afara controlului său, cauzat de Cumpărător sau de către al treilea. Următoarele aspecte sunt considerate în special ca fiind de forță majoră: dispute industriale, livrarea cu întârziere a furnizorului, lipsa de echipamente sau mijloace de transport, războaie, revolte, incendii, dezastre naturale, vreme rea, pandemii, terorism, accidente rutiere grave în timpul transportului / călătorie până la locul de livrare, boală gravă sau moarte neașteptată a personalului vânzătorului / membru al personalului, atunci când acestea au ca efect întârzierea sau impunerea executării contractului. Se presupune că Vânzătorul se află într-unul din aceste cazuri de scutire; el nu va trebui să stabilească imprevizibilitatea, irezistibilitatea evenimentului sau imposibilitatea executării contractului. Ne rezervăm dreptul de a prelungi perioada de executare a contractului cu o perioadă egală cu cea în care a durat cazul forței majore sau actul prințului. De asemenea, dacă aceste fapte pot compromite executarea comenzii în conformitate cu termenii furnizați, ne rezervăm dreptul de a rezilia contractul fără angajament sau răspundere din partea noastră.

9.3. Vânzătorul va informa prompt Cumpărătorul despre apariția forței majore.

9.4. Cu excepția dispozițiilor legale obligatorii, Vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio compensație sau pagubă care rezultă dintr-un caz de forță majoră, indiferent de natura prejudiciului, direct sau indirect, previzibil sau imprevizibil, inclusiv daune operaționale și daune aduse persoanelor, atât în ​​ceea ce privește Cumpărătorul și cu privire la terți.

9.5. Cu excepția fraudei sau a neglijenței grave, orice răspundere generală generală este limitată contractual la valoarea facturării către Cumpărător, cu un maxim de 10.000 de euro iremediabil și nerevaluabil în timp.

10. PROPRIETATE DE RETENȚIE

10.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra tuturor produselor livrate până când Cumpărătorul își îndeplinește pe deplin obligațiile față de acesta, până la plata integrală a oricărei datorii a Cumpărătorului, inclusiv creanțe anterioare sau ulterioare, dobânzi și costuri. Orice întârziere la plată acordată Cumpărătorului nu poate constitui o renunțare la această clauză. Când livrările succesive au loc în contul curent, proprietatea de păstrare rămâne valabilă până la închiderea contului Cumpărătorului.

10.2. Dispozițiile de mai sus nu împiedică transferul către Cumpărător al riscurilor produselor, precum și transferul responsabilității pentru orice daune directe sau indirecte care ar putea fi cauzate de aceste produse.

10.3. Cumpărătorului i se interzice vânzarea sau transformarea produselor până la efectuarea plății complete.

10.4. Mărfurile și bunurile nu pot fi gajate sau utilizate ca garanție pentru o cerere a unei terțe părți.

 

11. CONFORMITATE

11.1. Produsele livrate sunt considerate conforme cu nevoile și utilizarea pe care Cumpărătorul dorește să le facă, cu excepția celui din urmă pentru a stabili că nu corespund descrierii scrise din ofertă.

11.2. Cu excepția cazului în care este menționat explicit în ofertă, este tolerat, acceptat și considerat că respectă faptul că anumite produse livrate (i) pot avea dimensiuni care diferă cu până la 10%, (ii) pot fi ușor îndoite, (iii) pot avea o debarcare imperfectă (iv) partea exterioară (albastru) poate fi putredă atât timp cât partea interioară (lemn de inimă) este sănătos (v) capetele lor de ascuțire pot fi realizate pe partea subțire și nu pe partea groasă.

11.3. În aplicarea 6.4. produsele sunt transportate de un terț, orice neconformitate va fi menționată de către Cumpărător pe documentul de transport. În lipsa unei astfel de mențiuni, se presupune că defectele au fost cauzate de Cumpărător.

 

12. GARANȚIE CONTRA DEFECTELOR ascunse

12.1. Fără a aduce atingere cauzelor de scutire și limitare prevăzute la articolul 7.1., Cumpărătorul beneficiază de o garanție comercială pentru produsele vândute; cu toate acestea, durata garanției nu va depăși o perioadă de 2 ani de la data livrării.

12.2. Ca și defectele aparente, orice garanție sau defect care nu este inerentă produselor în sine și consecințele acestora este exclusă din garanție. În special, sunt excluse defalcările sau daunele rezultate direct sau indirect din orice transport de produse din transferul riscului; orice neglijență sau manipulare nu este folosită în conformitate cu specificațiile tehnice, utilizarea defectuoasă sau stângace; orice adăugare, utilizarea de completări sau accesorii care nu respectă specificațiile tehnice sau, chiar dacă se conformează, care nu au primit acordul scris prealabil al vânzătorului; orice incendiu, avarie de apă, accident sau lipsă de aer condiționat, furtună, consecințe ale furtunii sau accidente meteorologice; orice act vătămător sau vina comisă de orice persoană, inclusiv Cumpărătorul sau agenții săi și orice defect, chiar temporar, al mediului fizic.

12.3. Această garanție se limitează la înlocuirea gratuită, repararea gratuită sau rambursarea, la opțiunea noastră, a produsului defect.

12.4. Costurile de expediere rămân în sarcina Cumpărătorului chiar și atunci când defectul este acoperit de garanție.

12.5. Garanția este personală pentru Cumpărător. În consecință, orice persoană căreia Cumpărătorul le transferă proprietatea sau deținerea echipamentului vândut nu poate beneficia de garanția acordată de Vânzător.

 

13. DREPTUL DE RETRAGARE (NUMAI PENTRU CUMPĂRĂTORI NON PROFESIONALI)

13.1. Pentru toate achizițiile, numai cumpărătorii neprofesioniști au o perioadă de 14 zile calendaristice de la livrarea sau încheierea contractului pentru a se retrage din contract. În acest timp, Cumpărătorii non-profesioniști pot returna comanda fără penalități și fără a da niciun motiv (costurile de retur sunt responsabilitatea lor). În termen de 14 zile de la returnarea comenzii sau rezilierea contractului, Vânzătorul vă va rambursa prețul de achiziție complet, folosind același mijloc de plată ca cel utilizat de Cumpărătorul neprofesional pentru tranzacția inițială.

13.2. Prin urmare, costurile de returnare sunt în sarcina Cumpărătorului non-profesionist. La cererea Cumpărătorului non-profesionist, Vânzătorul va indica costul exact pentru returnare sau va oferi o estimare corectă, dacă este imposibil să prezici costul exact.

13.3. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la recuperarea produselor sau până la momentul în care consumatorul a furnizat dovada expedierii produselor, data aleasă fiind cea din primul dintre aceste fapte.
13.4. În timpul perioadei de retragere, Vânzătorul recomandă să se ocupe cu grijă de mărfuri și ambalaje și să nu despacheteze produsul sau să-l folosească decât în ​​măsura necesară pentru a putea evalua dacă Cumpărătorul neprofesional dorește să păstreze proprietatea sau nu. Dacă Cumpărătorul neprofesional folosește dreptul său de retragere, Vânzătorul îi cere să returneze mărfurile însoțite de toate accesoriile livrate și - în măsura posibilului - în starea inițială și ambalajul său,
13.5. Cumpărătorul neprofesional își poate returna produsele prin serviciul de transport internațional.

14. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI
14.1. Contractul poate fi reziliat sau reziliat, dacă este necesar din vina Cumpărătorului, de drept, fără notificare și fără a aduce atingere vreunui prejudiciu, dacă Cumpărătorul își încetează întreaga sau o parte din activitate, în special prin faliment, lichidare, transfer sau moarte; dacă personalitatea juridică a acesteia este modificată, în special prin fuziune, eliminare; dacă executarea obligațiilor sale de către Cumpărător este compromisă, în special în cazul confiscării, pusă sub tutela Cumpărătorului.
14.2. Rezoluția sau rezilierea va avea loc automat și din vina Cumpărătorului, dacă acesta persistă în a nu-și îndeplini obligațiile după o perioadă de 8 zile după notificarea formală.
14.3. În cazul încălcării contractului, Vânzătorul preia imediat și automat posesiunea produselor de care este proprietar. Cumpărătorul se angajează în mod expres să încarce produsele pe camion.

15. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
15.1. Cumpărătorul (oricine ar fi) recunoaște în mod expres că toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la informațiile furnizate, la comunicări sau la alte declarații referitoare la Produse, logo-uri și / sau site-ul Web aparțin exclusiv Vânzătorului, subcontractanților sau altor atribuții.
15.2. Cumpărătorului i se interzice să folosească și / sau să modifice drepturile de proprietate intelectuală, așa cum este descris în acest articol, cum ar fi, de exemplu, reproducerea acestora fără autorizarea prealabilă scrisă a Cumpărătorului.

16. RECLAMĂRI, DREPT APLICABIL ȘI JURISDICȚIE
16.1. Toate reclamațiile trebuie făcute pe documentul de transport CMR. Prin semnarea acestui lucru, Cumpărătorul confirmă că a verificat integritatea produselor livrate. Nu se acceptă nicio plângere ulterioară cu privire la integritatea produselor livrate. Orice altă reclamație, inclusiv orice reclamație privind neconformitatea trebuie să ne contacteze prin e-mail în termen de 5 zile lucrătoare de la livrarea produselor. Reclamațiile sau litigiile referitoare la valoarea facturii vor fi supuse aceluiași regim. În caz contrar, factura menționată va fi considerată ca fiind acceptată fără îndoială de către destinatarul acesteia. Pentru ca o posibilă notă de credit să fie acordată clientului, trebuie respectate următoarele condiții cumulative: (I) trimiterea de fotografii cu produse neconforme, (II) menționarea numărului și datei facturii în cauză și (III) acordului scris al vânzătorului după revizuire.
16.2. Toate contractele noastre sunt încheiate în franceză și sunt supuse legislației belgiene.
16.3. Orice litigiu privind contractele noastre va fi sub jurisdicția instanțelor din Nivelles. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a atribui Cumpărătorul pe baza unui alt factor de legătură prevăzut de Codul judiciar belgian sau de Convențiile internaționale.
16.4. (Numai pentru cumpărătorii non-profesioniști) Ca parte a soluționării litigiilor extrajudiciare, Serviciul de mediere a consumatorilor instituit de guvernul federal este competent să primească orice solicitare de soluționare extrajudiciară a litigiilor de consum. Acest serviciu va prelucra cererea în sine sau o va transfera către entitatea calificată. Puteți contacta serviciul de mediere a consumatorului prin următorul link: https://consumerombudsman.be/en